Archiv článků

Setkání Páně se Simeonem v byzantském obřadu

24.01.2015 17:18
    Slaví se čtyřicátý den po Bohozjevení, opravdu velkými a slavnostními obřady. Takto nám v druhé polovině 4. století poutnice Egeria podává svědectví o slavení svátku Setkání Páně v bazilice Vzkříšení v Jeruzalémě s hlásáním evangelia podle Lukáše (2,22-40). Tento nepohyblivý...

Bohozjevení v byzantském obřadu

02.01.2015 10:50
    Ve všech křesťanských tradicích Východu Bohozjevení (Epifanie) oslavuje se zjevení vtěleného Božího Slova a to v trojičním a kristologickém kontextu. Liturgické texty shrnují základní tajemství křesťanské víry: trojiční tajemství, vtělení Božího Slova a vykoupení přijaté ve křtu...

Obřezání Pána Ježíše Krista

29.12.2014 12:11
    V řeckokatolické církvi se na občanský Nový rok, to je 1. ledna společně s památkou sv. Basila Velikého slaví i svátek Obřezání Pána Ježíše Krista. V izraelském národě byla obřízka úkonem, který se prováděl na každém narozeném dítěti mužského pohlaví. Rituál obřezání se prováděl...

Pastýřský list otce biskupa – Boží narození 2014

20.12.2014 15:06
    Bratři a sestry, v tyto sváteční dny, které prožíváme, měli bychom na prvním místě uvažovat o tajemství vtělení: o tom, že se Bůh vtělil a stal se člověkem. A nejen uvažovat, ale měli bychom o tom rozmlouvat mezi sebou navzájem. Vždyť člověk se něco naučí nejlépe tím, když se to...

Historie svátků Narození Páně a Bohozjevení

02.12.2014 11:58
Liturgický kalendář jak ho známe dnes, se utvářel postupně a jeho počátky sahají až k prvokřesťanské tradici. Mnohé svátky se v té době ještě neslavili, případně měli jiný charakter nebo měly jiné místo v kalendáři. Tak to bylo i se svátky Narození Páně a Bohozjevení. Je známo, že na křesťanském...

Kompletní text závěrečné zprávy mimořádné synody biskupů

05.11.2014 11:58
Mimořádná biskupská synoda o rodině, která probíhala ve dnech 5. - 26. 10. 2014 ve Vatikánu, jak už to u některých novinářů bývá zvykem, začeřila hladinou pozornosti veřejnosti. Četli jsme některé jejich komentáře, které podsouvaly synodě biskupů naprosto jiný význam, než co prioritně bylo v jejím...

Ikonostas

28.07.2014 12:38
Ikonostas je bohatě zdobená obrazová stěna, která v chrámech východních církví (řeckokatolických a pravoslavných) odděluje chrámovou loď od svatyně. V katolické církvi a v našem blízkém okolí jsme se mohli s ikonostasem setkat v kostelíku Zjevení Páně (Cyrilce) na Velehradě, který byl dlouholetým...

Staroslověnsky nebo církevněslovansky?

20.07.2014 19:51
Někde se uvádí, že Božská liturgie svatého Jana Zlatoústého byla sloužena církevněslovansky a jinde zase staroslověnsky. Jak to je tedy doopravdy? Který název je správný, církevněslovansky anebo staroslověnsky? Vskutku by to bylo pro nás přímo kouzelné, kdyby se nám dochoval text svaté liturgie ve...

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hl. patronů Moravy

29.06.2014 17:37
Jako každý rok ve stejném čase i letos 5. července 2014 oslavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje velkou poutí na Velehradě. K velehradské pouti tradičně patří byzantsko-slovanská archijerejská liturgii sv. Jana Zlatoústého, kterou bude v 15 hodin ve velehradské bazilice celebrovat biskup - ...

Pastýřský list otce biskupa - Nanebevstoupení Páně

10.06.2014 20:07
Nanebevstoupení Páně nebylo nějaké utáhnutí se do pozadí a ani ne ukončení jeho mise. Ježíš říká: „Já jsem s vámi po všechny dny až do skončení světa“. On tedy neodešel, on s námi zůstal. Zůstal však s námi jiným způsobem. „Můj otec pracuje a já také pracuji“. To nejsou dva světy: nebo a země. To...
Záznamy: 11 - 20 ze 87
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>