Porovnání struktury eucharistické liturgie byzantského a latinského obřadu (mše)

15.04.2014 12:51

Na těchto stránkách jsme již dříve napsali o obsahu svaté liturgie. Text je k nalezení v záložce „Bohoslužby“.  Ale pro věřící obou obřadů a pro jejich snadnější pochopení rozdílu mezi svatou liturgií a mší svatou byla slovenskými řeckokatolíky velmi hezky zpracována tabulka, kterou umístili na svých stránkách „Gréckokatolíci na Slovensku“. Tuto užitečnou tabulku v českém překladu nabízíme zde k nahlédnutí:

 

STRUKTURA
eucharistické liturgie byzantsko-slovanského obřadu *

STRUKTURA
sv. mše latinského obřadu

A PŘÍPRAVNÉ obřady
 

Tiché modlitby kněze a jáhna před vstupem do svatyně

Oblékání rouch

Proskomídia - příprava chleba a vína

B liturgie katechumenů
A ÚVODNÍ obřady

Přežehnání evangeliářem

Přežehnání a pozdrav

Velká ekténia (prosby)

Úkon kajícnosti

1. antifona (výběr ze žalmu) + malá ekténia

Hymnus Glória *

2. antifona + hymnus jednorozený Syn: + malá ekténia

Modlitba dne - modlitba

3. žalmová antifona nebo dokonalé utěšení (Mt 5, 3-12) + malý vchod - průvod s evangeliem

 

TROPARY a Kondaky (krátké hymny o svátku)

ČTENÍ
B bohoslužba SLOVA

Trisagion (třikrát svatý hymnus)

1. čtení

Prokimen (ze žalmu)

Responsoriální žalm

Čtení z Apoštola

2. čtení *

Aleluja

Aleluja

Evangelium a homilie

Evangelium a homilie

Suhubaja (vroucí nebo násobena) ekténia

Vyznání víry *

Ekténia za katechumeny (+ propuštění katechumenů) a malá ekténie

Modlitby věřících (prosby)

C Liturgie VĚRNÝCH
C bohoslužba Oběti

Cherubínský hymnus

Příprava obětních darů

Velký vchod - průvod s obětními dary

 

Ekténia nad přinesenými dary

Modlitba nad dary

Vyznání víry

Preface

Anafora se slovy ustanovení a epiklese

Kánon s epiklesí, slova ustanovení a pozdvihování

Hymnus Bohorodičce (Důstojné je:)

 

Eucharistická hostina

Eucharistická hostina

Prosebná ekténia

 

Otče náš:

Otče náš:

Sklonění hlav (úkon pokory)

Znamení pokoje

Pričasten

Beránku Boží (Agnus Dei)

Přípravná modlitba Věřím, Pane, a vyznávám:

Úkon pokory (Pane, nejsem hoden :)

Rozdávání eucharistických darů (pod obojí způsobou)

Rozdávání eucharistie

Požehnání eucharistií

 

Děkovný hymnus Ať se naplní: a ekténia

Modlitba po sv. přijímání (postkomunia)

ZÁVĚR
ZÁVĚREČNÉ obřady

Zaambonní modlitba

 

Požehnání

Požehnání

Propuštění, příp. blahopřání (Mnohaja lita:)

Propuštění

Závěrečné děkovné modlitby sloužících (potichu)

 

* Božské liturgie sv. Jana Zlatoústého nebo sv. Bazila Velikého; liturgie vopredposvätených darů má vlastní strukturu.

* Tyto části se neberou vždy, pouze o nedělích, slavnostech, (svátcích).

Tato tabulka má pouze orientační charakter, nijak si nenárokuje výlučnost. Paralelnost jednotlivých částí je pouze orientační.
________________________________________
 (C) grkat.nfo.sk 03.01.2003 andreios