Poučné slovo našeho otce svatého Jana Zlatoústého, arcibiskupa konstantinopolského, pro Svatý a Světlý den slavného a spasitelného vzkříšení Krista, našeho Boha

15.04.2017 11:32

Každý, kdo je zbožný a bohabojný, ať se osvěží a těší z této krásné a skvělé slavnosti. Kdo je věrný služebník, ať vejde s plesáním do radosti svého Pána. Kdo se půstem unavil, ať nyní přijme odměnu. Kdo pracoval od první hodiny, ať dnes přijme spravedlivou mzdu. Kdo přišel po třetí hodině, ať slaví s povděkem. Kdo přišel až po šesté hodině, ať nepochybuje, neboť nebude krácen. Kdo váhal až do deváté hodiny, ať přistoupí bez obav a strachu. A kdo stihl přijít až o jedenácté hodině, ať se nebojí, že váhal, neboť Vládce je štědrý a přijme posledního dělníka jako prvního. Uspokojí toho, kdo přišel o jedenácté hodině právě tak, jako toho, kdo pracoval od první hodiny. K poslednímu je milosrdný a k prvnímu laskavý. Onomu dává a tamtoho obdarovává. Přijímá skutky a vítá úmysly. Proto vejděte všichni do radosti svého Pána. I první i druzí, přijměte mzdu. Bohatí a chudí, společně se radujte. Vy, kteří jste vytrvali, i vy, nedbalí, služte tento den. Stůl je plný, jezte všichni. Pokrm je připraven, ať nikdo neodchází hladový. Všichni mějte účast na hostině víry, přijměte všichni bohatství dobroty. Nikdo ať si nestěžuje na nedostatek, neboť přišlo společné království. Nikdo ať se nezarmucuje nad nepravostmi, neboť z hrobu zazářilo odpuštění. Ať se nikdo nebojí smrti, protože Spasitelova smrt nás osvobodila. Zničil ji ten, jehož zajala. On sestoupil do předpeklí a peklu odňal kořist. A peklo se zarmoutilo, když okusilo jeho tělo. Prorok Izaiáš to viděl a zvolal: Peklo bylo plné hořkosti, když se tam dole s tebou setkalo. Bylo plné trpkosti, neboť bylo odstaveno, bylo plné trpkosti, neboť bylo poraženo, bylo plné trpkosti, neboť bylo odpuzeno a sesazeno, bylo plné trpkosti, neboť bylo spoutáno. Přijalo tělo a připadlo Bohu. Přijalo zemi a srazilo se s nebem. Přijalo to, co vidělo, a padlo do toho, co nevidělo. Smrti, kde je tvůj osten? Peklo, kde je tvé vítězství? Kristus vstal z mrtvých a tys poraženo. Kristus vstal z mrtvých a padli démoni. Kristus vstal z mrtvých a radují se andělé. Kristus vstal z mrtvých a vládne život. Kristus vstal z mrtvých a nikdo nezůstal v hrobě. Hle, Kristus vstal z mrtvých a stal se prvním mezi zesnulými. Jemu sláva a moc na věky věků! Amen.