Stvoření andělů a jejich bytí

05.11.2016 12:07

    Sám Bůh je stvořitelem a zobrazovatelem andělů. K bytí je povolal z nebytí. Stvořil je podle svého obrazu jakoby nějakou tělesnou přirozenost, nějaký druh větru a nehmotného ohně, jak říká božský David: „Větry jsou tvými posly, ohnivé plameny tvými služebníky“. (Žalm 103, 4). Popisuje tím lehkost, zápal, vroucnost, rozhodnost a rychlost, s nimiž se andělé oddávají Bohu a slouží mu, a jejich úsilí a svobodu od každého materiálního smýšlení.
    Anděl je tedy myslící, vždy činné bytí se svobodnou vůlí. Je to netělesné, Bohu vždy sloužící bytí, jehož přirozeností dostalo z milosti nesmrtelnost. Formu a ustanovení jeho bytí zná jen Stvořitel. Netělesným a nehmotným se jeho bytí nazývá ve vztahu k nám. Neboť při porovnávání s Bohem, který jediný je neporovnatelný, se vše jeví jako syrové a hmotné. Skutečně nehmotné a netělesné je jen Boží bytí.
    Anděl je tedy rozumné, myslící bytí, které má svobodnou vůli. Může změnit své smýšlení a úmysl. Neboť vše stvořené je i měnitelné, pouze nestvořené je neměnitelné. A všechno rozumné může určovat samo sebe. Jako rozumný a myslící má proto anděl svobodné sebeurčení. Jako stvořený je však měnitelný, má moc nejen setrvat v dobrém a pokračovat v něm, ale i přiklonit se k zlému. Anděl je neschopný obrácení, protože je netělesný. Protože člověk dosáhl obrácení kvůli slabosti těla. Nesmrtelný je anděl ne z moci své přirozenosti, ale díky milosti. Neboť vše, co mělo začátek, má přirozeně i konec. Jenom Bůh je vždy, ba ještě více. Neboť Stvořitel časů nepodléhá času.
    Andělé jsou druhotnými, duchovními světly. Své osvícení mají od prvního, bezpočátečného Světla. Řeč a sluch nepotřebují. Myšlenky a úmysly sdílejí mezi sebou bez mluveného slova. Všichni andělé byli stvořeni prostřednictvím Božího Syna a završení prostřednictvím posvěcení od Ducha svatého. Přiměřeně své důstojnosti a hierarchii dostali účast na osvícení a milosti. Andělé jsou vázáni na určené místo. Protože když jsou v nebi, nejsou na zemi. Když jsou Bohem posíláni na zem, tak nesetrvávají v nebi. Andělé však nejsou ohraničeni zdmi a dveřmi, závorami a pečetěmi, neboť jsou neohraničeni. Jsou neohraničeni, říkám. Neboť těm, kteří jsou toho hodni, a kterým je Bůh chce zjevit, se nezjevují takoví, jací jsou, ale ve změněné podobě, v jaké je vidoucí jsou schopni vidět. Neboť neohraničené ze své přirozenosti a ve skutečném slova smyslu je jen to, co je nestvořené. Každé stvoření je ohraničeno svým Stvořitelem.
    Andělé dostali posvěcení mimo své přirozenosti, od Ducha svatého. Prostřednictvím Boží milosti prorokují. Manželství nepotřebují, protože nejsou smrtelní. Jsou duchové, proto jsou i na duchovních místech. Podle své přirozenosti nemají tělesnou podobu, ani trojrozměrnost. No tím, že jsou duchovně přítomni a působí tam, kde jim bylo přikázáno, nemohou být a působit ve stejnou dobu tu a onde. Zda jsou andělé podle své podstaty stejní, nebo se od sebe liší, to nevíme. Ví to jen Bůh, který je stvořil; ten ví všechno. Andělé se navzájem odlišují podle záře a stavu, ať už množství záře odpovídá jejich stavu, nebo jejich stav odpovídá množství jejich záře. Kvůli hierarchickému postavení nebo kvůli přirozenosti se navzájem osvěcují. Je jasné, že vysocí představitelé andělů zprostředkovávají osvícení a poznání níže postaveným andělům.
    Andělé jsou silní a připraveni uskutečňovat Boží vůli. Díky jejich rychlé přirozenosti se nacházejí okamžitě všude tam, kam jim to Boží pokyn přikáže. Andělé ochraňují části země, předsedají národům a městům, jak jim to přikázal Stvořitel. Starají se o naše záležitosti a pomáhají nám. Je jisté, že z Boží vůle a příkazu stojí nad námi a ustavičně jsou kolem Boha. Jen těžko se dají přemluvit k špatnosti, a přece nejsou nepřemluvitelní. Nyní jsou nepřemluvitelní, ale ne z moci své přirozenosti, ale z moci milosti a horlivosti, kterou se výhradně drží dobra. Andělé rozjímají Boha do té míry, do jaké jsou k tomu uschopněni, a to je jejich potravou.         Andělé stojí nad námi, neboť jsou netělesní a svobodni od každé tělesné vášně, ale vskutku nejsou bez vášně. Neboť pouze božstvo je bez vášně. Andělé na sebe berou podobu, kterou Pán Bůh přikazuje, a takto se zjevují lidem a odkrývají jim Boží tajemství. Andělé přebývají v nebi a jejich jedinou prací je chválit Boha a sloužit jeho Boží vůli.
 

Sv. Jan Damašský: O pravé víře 2, 3.