Svátek Uvedení Bohorodičky do chrámu

21.11.2016 18:53

V byzantské tradici se 21. listopadu slaví jeden z dvanácti velkých svátků. Jde o Vstup (Uvedení) Boží Matky do chrámu. Tento svátek má jeruzalémský původ a je spjat s posvěcením jednoho chrámu. Mnohé aspekty tohoto svátku, které jsou přítomny v liturgických textech, pocházejí z Jakubova protoevangelia. Jde o apokryf, který měl značný vliv na křesťanském Východě i Západě.

Z tohoto apokryfu pocházejí tyto prvky: průvod dvanácti dívek, které doprovázejí Marii, s jasným odkazem na evangelijní podobenství („panny nesoucí lampy, čímž dělají radostnou cestu vždy Panně“); Zachariáš, který uvádí Marii do chrámu a do svatyně svatých („dnes je uvedena do chrámu Páně ta, která přijme Boha, Boží Matka, a Zachariáš ji přijímá“); pokrm, kterým je Marie živena archandělem Gabrielem, je předobrazem pokrmu, kterým je Boží Slovo a Svaté Dary, které se přijímají v církvi („oddaně živena nebeským chlebem, Panno, v Hospodinově domě, porodila jsi světu Slovo, chléb života“).

Slavnost se koná 21. listopadu, má jeden den předsvátku a slavení pokračuje až do 25. listopadu. Liturgické texty oznamují radost nebe a stvoření pro tajemství, které Bůh koná v Bohorodičce a jejím prostřednictvím. Velmi mocnými biblickými obrazy a často i prostřednictvím protikladů liturgie ukazuje Marii, která je přijata do chrámu a která se sama stává chrámem a tou, která přijímá; ona je posvěceným svatostánkem, holčičkou, které je i příbytkem Boha, archou, duchovním chrámem, trůnem, palácem, svatebním lůžkem. Jde o tituly, které křesťanská tradice aplikovala na tajemství jejího božského mateřství („uctíváme její posvátný příbytek, živou archu, ona přijala Slovo, které nikdo nemůže obsáhnout“).

Archanděl Gabriel, tentýž, který bude Bohem poslán do Nazaretu, aby přinesl Marii zvěst o narození Božího Slova v těle, je poslán k Marii, „která přišla do chrámu Páně, aby byla vychovávána ve svatyni svatých jako posvěcené stvoření. Tehdy k tobě, Neposkvrněná, byl poslán i Gabriel, aby ti přinášel jídlo“. Jeden z troparů večerní (večerně) shrnuje výjimečně krásným způsobem celé tajemství svátku: radost stvoření, tajemství Marie, která se stala dcerou a Matkou Boží, její panenství a její mateřství, anděl, který oznamuje dobrou novinu. Tropar svátku kromě toho představuje tento den jako předehru díla Boží dobrotivosti a spásy, tedy vtělení.

Počínaje 15. listopadem v byzantské tradici začíná takzvaná „vánoční čtyřicátnice“ (Filipovka). Jde o období, ve kterém se církev připravuje na slavení narození Ježíše Krista, a to zejména asketicky. Bohoslužebné texty svátku Uvedení stanoví tři čtení ze Starého zákona: posvěcení stánku zjevení a slavnou přítomnost oblaku, aby ukazoval přítomnost Pána, který naplňuje stánek (Ex 40); přenesení archy Hospodinovy smlouvy do Šalamounova chrámu (1 Kr 8); Hospodinova sláva, která naplňuje chrám, a zavřená brána otevřená jen Pánem (Ez 43,27-44,4).

V bohoslužebných textech jitřní kánon spojuje každou zpívanou ódu s Matkou Boží, a poslední tropar (katabáze) podává jejich kristologickou lekturu: "Mořská obluda vyvrhla ze svých útrob jako dítě Jonáše tak, jak jej přijala; Slovo, poté, co se usídlilo v Panně a přijalo tělo, vyšlo z ní, přičemž ji zachovalo neporušenou: protože uchránil matku neporušenou a zkaženost se jí nedotkla. "

Ikona svátku ukazuje Boží Matku, která je přijata veleknězem v chrámu a přivedena Joachimem a Annou. Maria je dívka, která vstupuje do pozemského chrámu, aby se připravila na to, že se stane chrámem Nejvyššího. V rohu ikony je průvod panen, které Marii provázely a napravo je archanděl Gabriel, který Marii přináší potravu.

Boží Matka je tedy představena jako ta, která se stává chrámem Krista, obrazem toho, čím se každý křesťan stává prostřednictvím křtu. Mariin vstup a život v chrámu jsou tedy i naším vstupem a naším životem v chrámu, kterým je Kristus, podle evangelia. Toto je tedy Boží dobrota a spása lidí: udělat z nich příbytek Krista Boha mezi lidmi, jak to opěvuje tropar svátku: „Dnešní svátek nám připomíná dobrotu Boží a je předzvěstí spásy lidstva. Do Božího chrámu slavně vstupuje Panna a všem zvěstuje příchod Krista“.

Autor: o. Manel Nin, OSB